دانلود پاورپوینت مقایسه گردشگری تایلند و امارات

دانلود پاورپوینت مقایسه گردشگری تایلند و امارات
نوع فایل
ppt
حجم فایل
5MB
نویسنده
دسته بندی
تعداد بازدید
412 بازدید
10,000 تومان 8,000 تومان٪20 تخفیف

دانلود پاورپوینت مقایسه گردشگری تایلند و امارات

دانشجویان و دانش پژوهان گرامی فایل حاضر پاورپوینت مقایسه گردشگری تایلند و امارات می باشد. این فایل شامل۴۵ اسلاید قابل ویرایش بسیار مفید و ارزنده می باشد و در قالب فرمت ppt برای راحتی و مطالعه شما عزیزان تهیه گردیده و در دسترس قرارداده شده است. امید است که سودمند بوده و مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد. برای دریافت فایل می توانید این فایل را از فروشگاه سایت مهرفایل خریداری و دانلود نمایید.

دانلود پاورپوینت مقایسه گردشگری تایلند و امارات

تایلنــد کشــوری اســت در جنــوب شــرقی آســیا. پایتخــت آن و همچنیــن پرجمعیت تریــن شــهر آن بانکــوک اســت. کشــور تایلنــد دارای ۵۱۴۰۰۰ کیلومتــر مربــع مســاحت میباشــد کــه ٪ ۴آن را آب تشــکیل دادهاســت. تـا سـال ۱۹۳۹نـام رسـمی ایـن کشـور «سـیام» بـود . از ۱۹۴۵تـا ۱۹۴۹نیـز سـیام خوانـده میشـد، تـا آنکـه بـا اعـلام رسـمی دولـت نـام آن بـه تایلنـد تغییــر یافــت. واژه «تــای» در زبــان تایلنــدی عــلاوه بــر نــام قــوم تــای، کــه اکثریـت مـردم کشـور را تشـکیل میدهنـد، بـه معنـی «آزادی» نیـز هسـت.
تاریـخ پرچـم کشـور تایلنـد از سـه رنـگ سـفید و قرمـز و آبـی تشـکیل شـده کــه رنــگ قرمــز نمــاد ملــت ، رنــگ ســفید نشــان مذهــب و رنــگ آبــی نمــاد حکومت سلطنتی می باشد.

جنــوب شــرق آســیا ( ۱۵درجــه شــمالی و  ۱۰۰درجــه شــرقی – نیمکــری شــمالی) مسـاحت:  ۵۱۳.۱۱۵کیلومتـر مربـع طـول سـواحل آن  ۳۲۱۹کیلومتـر اسـت.ایـن کشـور  ۵۶ایالـت دارد و بانکـوک پایتخـت آن اسـت.همسـایگان: میانمـار در غـرب و شـمال- لائـوس در شـمال و شـمال شـرق-کامبـوج در جنـوب شـرق و مالـزی در جنـوب شــمال کشــورتایلند کوهســتانی بــا جنــگل هــای ســبز و زمســتان هــای کمــی ســرد و دارای بلندتریــن قلــه ایــن کشــور بــه نــام دوی اینتانــون اسـت. مرکـز آن دره همـوار رودخانـه چائوپرایـا اسـت کـه بـه خلیـج تایلنـد منتهـی مـی شـود و یکـی از حاصـل خیـز تریـن مناطـق رشـد میـوه و برنـج در جهـان اسـت. جنـوب آن نیـز منطقـه ای کـم عـرض اسـت کـه بـه شـبه جزیـره مالـزی مـی رسـد و سـواحل زیبـای جزایـر آن محـل مناسـبی بـرای اسـتراحتگاه هـای تابسـتانی هسـتند.

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.