فایل پاورپوینت بسط ژنتیک مندلی

فایل پاورپوینت بسط ژنتیک مندلی
نوع فایل
ppt
حجم فایل
1MB
نویسنده
دسته بندی
تعداد بازدید
877 بازدید
9,000 تومان 7,500 تومان٪17 تخفیف

فایل پاورپوینت بسط ژنتیک مندلی

دانشجویان و دانش پژوهان گرامی فایل حاضر پاورپوینت بسط ژنتیک مندلی غالبیت آلل های کشنده پلیوتروپی یا چند اثری نفوذ و تجلی ژن ها آلل های چند گانه ژن های وابسته به جنس اثر متقابل ژن ها رابطه ژنوتیپ و فنوتیپ می باشد. این فایل شامل ۴۶ اسلاید بسیار مفید و ارزنده و قابل ویرایش می باشد و در قالب فرمت ppt برای راحتی و مطالعه شما عزیزان تهیه گردیده و در دسترس قرارداده شده است. امید است که سودمند بوده و مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد. برای دریافت فایل می توانید این فایل را از فروشگاه سایت مهرفایل خریداری و دانلود نمایید.

پاورپوینت بسط ژنتیک مندلی

اثر غالب و مغلوبی ژن ها

کروموزومهای همولوگ یا متقابل که بطور موازی روبروی هم قرار گرفته اند دارای ژنهای هم ردیف می باشند. بروز هر صفت تابع دو ژن یا فاکتور هم ردیف است که یکی مبدا مادری و دیگری مبدا پدری دارد.

ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻔﺘﻲ ﻏﺎﻟـﺐ ﺑـﺮوز ﻛﻨﺪ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از دو ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﻤﻮﻟﻮگ ﻣﻮﺟﻮد در زﻳﮕﻮت ﺣﺎوی ژن ﻏﺎﻟـﺐ ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ در ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﻐﻠﻮب ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ  ﺑﺎﻳﺪ در دوژن اﻟﻞ دارای ﻳﻚ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﻮزﻳﮕﻮت ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺻـﻔﺖ ﻣﻐﻠـﻮب را دوﺑﺎره ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزد زﻳﺮا اﮔﺮ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﺗﻮﺳﻂ ژن ﻫﻤﺮدﻳﻒ ﺧﻮد ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻨﻬـﺎن و ﻣﺨﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

ﻳﻚ ﺻﻔﺖ ﻏﺎﻟﺐ اﺗﻮزوﻣﻲ ﺻﻔﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮت، ﻳﻌﻨﻲ در ﻓﺮدیﻛـﻪ دارای ﻳﻚ اﻟﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻳﻚ اﻟﻞ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ مانند  بیماری هانتیگتون. در واقع حضور یک الل جهش یافته برای ابتلا به بیماری کافی است.

ﺻﻔﺎت در ﺗﻮارث اﺗﻮزوﻣﻲ ﻣﻐﻠﻮب ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  اﻟـﻞ ﺟﻬـﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ در دو ﻧـﺴﺨﻪ ﻳﻌﻨـﻲ در وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻤﻮزﻳﮕﻮس وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ مثل ﺗﺎﻻﺳﻤﻴﺎ، ﻓﻴﺒﺮوز ﻛﻴﺴﺘﻴﻚ، اﻟﻜﺎﭘﺘﻮﻧﻮری، ﻓﻨﻴﻞ ﻛﺘﻨﻮری

عمل ژنها:

آلل ها یا ژن های موجود در یک لوکاس ، برای ایجاد یک فنوتیپ، به طرق مختلف با هم همکاری می کنند. به تعبیر ساده عمل ژن gene function رامی توان واکنش های مختلف آلل ها با یکدیگر که منجر به بروز تغییرات فنوتیپی می شود، دانست.

عمل ژن های مربوط به یک لوکاس را معمولاٌ به چهار نوع عمل غالبیت کامل، افزایشی ژنی، غالبیت ناقص ژنی و عمل فوق غالبیت ، تقسیم می کنند.

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.